close
ედიცინა

კორონავირუსთან დაკავშირებით, ფაუჩის პირადი ელექტრონული შეტყობინებები გასაჯაროვდა – მიმოწერების სკანდალის დეტალები

FAUCHI-AM

კო­რო­ნა­ვირუ­სის წარ­მოქ­მნას­თან და­კავ­ში­რე­ბით გა­მო­ძი­ე­ბა გრძელდება, მუ­შა­ო­ბენ თე­ო­რი­ა­ზეც, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც, ვირუს­მა შე­საძ­ლოა, უხა­ნის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ი­დან გა­ჟო­ნა. აშშ-ის პრე­ზი­დენ­ტმა, ჯო ბა­ი­დენ­მა დაზ­ვერ­ვის სამ­სა­ხუ­რებს ვირუ­სის წარ­მო­მავ­ლო­ბის და­სად­გე­ნად 90 დღე მის­ცა.

ამის ფონ­ზე, აშშ-ში, მე­დი­ა­ში ქვეყ­ნის მთა­ვარ ექიმ ენ­ტო­ნი ფა­უ­ჩის პი­რა­დი ელექტრო­ნუ­ლი შე­ტყო­ბი­ნე­ბე­ბი გავ­რცელ­და, რო­მე­ლიც ამერიკული მედიის ინფორმაციით, ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის სა­წყის ეტაპ­ზეა გაგზავნილი.

Washington Post-ი, Buzzfeed News-ი და CNN-ი ამტკიცებს, რომ მო­ი­პო­ვეს ფა­უ­ჩის პი­რა­დი ელექტრო­ნუ­ლი შე­ტყო­ბი­ნე­ბე­ბი, მიმოწერა 3 000-გვერ­დი­ა­ნია და და­თა­რი­ღე­ბუ­ლია 2020 წლის იან­ვარ-ივ­ნი­სის პე­რი­ო­დით.

ამ მე­ი­ლებ­ში ფა­უ­ჩი, მედიის მტკიცებით, სა­უბ­რობს სხვა­დას­ხვა უწყებებთან, მათ შორის აშშ-ის მთავ­რო­ბას­თან, ჯან­დაც­ვის სფე­როს წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან, “ვარ­სკვლა­ვებ­თან” და ა.შ.

შეიქმნა, თუ არა, ვირუსი ხელოვნური გზით

მედიის მტკიცებით, შეტყობინებებში ჩანს, რომ ექი­მი ფა­უ­ჩი და მისი კო­ლე­გე­ბი ჯერ კიდევ 2020 წლის იანვარი-ივნისის პერიოდში ფიქრობდნენ თე­ო­რი­აზე იმის შე­სა­ხებ, რომ ვირუს­მა შე­საძ­ლოა, უხა­ნის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ი­დან გა­ჟო­ნა.

თუმ­ცა მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, ეს თე­ო­რია ექ­სპერ­ტე­ბის დიდ­მა ნა­წილ­მა უარ­ყო. ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ კი მას “უკი­დუ­რე­სად ნაკ­ლებ სა­ვა­რა­უ­დო” უწო­და, მიუხედავად ამისა, უხანში კვლევა გრძელდება.

გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ წერილებში, არის შე­ტყო­ბი­ნე­ბა, რო­მე­ლიც 2020 წლის იან­ვარ­ში ფა­უ­ჩიმ ამერიკის უმ­სხვი­ლე­სი ბი­ო­სა­მე­დი­ცი­ნო კვლე­ვი­თი და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის დი­რექ­ტო­რის­გან მი­ი­ღო. მას­ში სა­უ­ბა­რია ვირუ­სის “უჩ­ვე­უ­ლო მა­ხა­სი­ა­თებ­ლებ­ზე” და წერია, რომ ეს მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბი შე­საძ­ლოა, იყოს მანიშნებელი იმი­სა, რომ ვირუ­სი ხელოვნურია. ენ­ტო­ნი ფა­უ­ჩი მას პასუხობს, რომ დაურეკავს.

შეგახსენებთ, მიმ­დი­ნა­რე წლის მა­ის­ში ენ­ტო­ნი ფა­უ­ჩიმ თქვა, რომ ვირუსის ბუნებრივ წარმოშობაში არ არის დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი და მხარს და­უ­ჭერს გა­მო­ძი­ე­ბის გაგრძელებას.

პირბადეები

მედიის მტკიცებით, 2020 წლის თე­ბერ­ვალ­ში ფა­უ­ჩი აშშ-ის ჯან­დაც­ვის ყო­ფილ მდი­ვანს სწერს: “პირ­ბა­დე ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვი­საა, რათა თა­ვი­დან იქ­ნეს აცი­ლე­ბუ­ლი მათ­გან ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბა, ვიდ­რე და­იც­ვას არა­ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი ვირუ­სის­გან.“

მე­დი­ა­ში გამოქვეყნებული მასალების შემდეგ, პო­ლი­ტი­კო­სე­ბის ნაწილი, მის ფაუჩის გათავისუფლებას ითხოვს, მათ შო­რის არი­ან კონ­სერ­ვა­ტო­რი პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი, რომ­ლე­ბიც ღიად ამ­ბო­ბენ, რომ აღ­ნიშ­ნუ­ლი შე­ტყო­ბი­ნე­ბე­ბი ფა­უ­ჩის გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის სა­ფუძ­ვე­ლი უნდა გახ­დეს.

ლი­ბე­რა­ლე­ბი კი ამ­ბო­ბენ, რომ ფა­უ­ჩის მი­მო­წე­რე­ბი არა­ფერს ამ­ტკი­ცებს გარ­და იმი­სა, რომ ის მოქ­მე­დებ­და იმ დრო­ის­თვის კო­რო­ნა­ვირუს­ზე არ­სე­ბუ­ლი ცოდ­ნის შე­სა­ბა­მი­სად.

რო­გორც BBC წერს, ენ­ტო­ნი ფა­უ­ჩი ტრამ­პის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბის­თვის ბო­როტ­მოქ­მე­დია, მი­აჩნიათ, რომ ტრამ­პის პო­ზი­ცი­ე­ბის შერ­ყე­ვა გარ­კვე­ულ­წი­ლად, ენ­ტო­ნი ფა­უ­ჩი­საც უკავ­შირ­დე­ბა. ლი­ბე­რა­ლე­ბის­თვის კი ენ­ტო­ნი ფა­უ­ჩი გმი­რია, რადგან მათი აზრით, ფაუჩი მოსაზრებებს ცვლიდა მეცნიერულ კვლევებზე დაყრდნობით და არა იმის მიხედვით, რას სურდა ტრამპს.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ კონ­სერ­ვა­ტო­რე­ბი უარს ამ­ბობ­დნენ პირ­ბა­დის ტა­რე­ბა­ზე პან­დე­მი­ის ყვე­ლა­ზე რთულ დღე­ებ­შიც კი, რად­გა­ნაც თვლიდ­ნენ, რომ სა­მეც­ნი­ე­რო შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი კო­რო­ნა­ვირუს­თან და­კავ­ში­რე­ბით მუდ­მი­ვად იც­ვლე­ბო­და.

რო­გორც BBC წერს, ელექტრო­ნუ­ლი ფოს­ტის მა­სა­ლე­ბი გა­ამ­ყა­რებს მო­საზ­რე­ბას იმის შე­სა­ხებ, რომ ფა­უ­ჩიმ მარ­თლაც შე­იც­ვა­ლა აზრი ჯან­დაც­ვის ისეთი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის შე­სა­ხებ, რო­გო­რი­ცაა მა­გა­ლი­თად, პირ­ბა­დის ტა­რე­ბა და ეს ბუ­ნებ­რი­ვია, რად­გა­ნაც ვირუ­სის შე­სა­ხებ უფრო მეტი ინ­ფორ­მა­ცია გაჩ­ნდა.

მა­გა­ლი­თად, 2020 წლის თე­ბერ­ვალ­ში ის ამ­ბობ­და, რომ მოგ­ზა­უ­რო­ბის დროს პირ­ბა­დე სა­ჭი­რო არ იყო, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით კი მან სა­ზო­გა­დო­ე­ბას მო­უ­წო­და, რომ პირ­ბა­დე ეტა­რე­ბი­ნათ.

წყარო – bbc.com

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზი ,,დოქტრინა”

გაზიარება:
fb-share-icon0

მასალის გამოყენების პირობები

კომენტარი